1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADBesluit aanstelling onbezoldigd ambtenaren en aanwijzing toezichthouders gemeente Landsmeer

Landsmeer | Bestuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBesluit aanstelling onbezoldigd ambtenaren en aanwijzing toezichthouders gemeente Landsmeer

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;Gelet op artikel 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;Omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht:BESLUITENArtikel 1I.De volgende personen, werkzaam voor de gemeente Amsterdam, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als toezichthouder en te belasten met het toezicht op het bepaalde in de navolgende wetten en verordeningen, alsmede de besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en de strekking niet wezenlijk verandert:a.De Omgevingswet;b.De Woningwet;c.Het Besluit bouwwerken leefomgeving;d.De Algemene Plaatselijke Verordening.Naam:1.Drs. P. Lappia, Toezichthouder/handhavingsjurist Hygiënisch Woningtoezicht;2.R. Kriek, Toezichthouder/BOA Hygiënisch Woningtoezicht;II.De aanwijzing als toezichthouder van rechtswege te laten vervallen zodra de onbezoldigd ambtenaar uit dienst is getreden, dan wel niet meer werkzaam is als toezichthouder van de gemeente Landsmeer;III.Aan de toezichthouder een legitimatiebewijs te verstrekken gelet op artikel 5:12, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en volgens de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb;IV.Te bepalen dat dit aanwijzingsbesluit geldt binnen het gehele grondgebied van de gemeente Landsmeer;V.Te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt;Artikel 2De bevoegdheid tot binnentreden van woningen wordt aangewezen aan:a.R. Kriek, Toezichthouder/BOA Hygiënisch Woningtoezicht;b.Drs. P. Lappia, Toezichthouder /handhavingsjurist Hygiënisch Woningtoezicht.De bevoegdheid tot het binnentreden van woningen geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de genoemde functies.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen