1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd bestemmingsplan ‘Noordeinde 13 te Landsmeer’

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving gewijzigd bestemmingsplan ‘Noordeinde 13 te Landsmeer’

De gemeenteraad van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan Noordeinde 13 te Landsmeer is vastgesteld. Het plan betreft een particulier initiatief voor het bouwen van een woning en een bed & breakfast, in combinatie met fluisterboot- en kanoverhuur. Hiervoor wordt voormalig agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 18 mei 2022 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens is het bestemmingsplan in digitale vorm beschikbaar vanaf de gemeentelijke internetsite: www.landsmeer.nl. Vanaf 18 mei 2018 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan: • Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend. • Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan. • Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl . Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, treedt het betreffende onderdeel van het bestemmingsplan niet in werking, voordat er op het beroep is beslist.

Locatie: Noordeinde, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen