1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een elektrische laadplaats thv Nijenrode 17 te Landsmeer

Landsmeer | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor het aanwijzen van een elektrische laadplaats thv Nijenrode 17 te Landsmeer

Bevoegdheid: Burgemeester en wethouders van LandsmeerInleiding: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepaling inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Om het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren heeft de gemeente Landsmeer beleid opgesteld “Beleidsregels oplaadpunten elektrische auto’s” met criteria voor het plaatsen van laadpalen en de mogelijkheid gecreëerd voor burgers om een (openbare)laadpaal aan te vragen. Via een web portal is een verzoek ingediend voor het plaatsen van een openbare laadpaal. De locatie is in de bijgevoegde tekening aangegeven en wordt hieronder specifiek benoemd.Overwegingen ten aanzien van het besluitOverwegende dat: Ten behoeve van het elektrisch vervoer een netwerk van oplaadpunten noodzakelijk is; de gemeente Landsmeer een overeenkomst heeft gesloten via de MRA(Metropoolregio Amsterdam) voor de plaatsing van laadpalen voor elektrische auto's; deze palen zowel op verzoek van de gemeente alsmede op aanvraag van particulieren geplaatst kunnen worden; de gemeente onlangs een verzoek heeft ontvangen van bezitters van een elektrisch motorvoertuig voor het plaatsen van een laadpaal in de nabijheid van hun woningen;bij het bepalen van een locatie voor een oplaadpunt als uitgangspunt wordt gehanteerd dat het laadpunt op een zichtlocatie wordt aangelegd in de buurt van de woning van de aanvragers;de locatie aan de Nijenrode nabij huisnummer 17 akkoord is bevonden om de volgende redenen: 1.De betreffende locatie bevindt zich op redelijke loopafstand van het woonadres van de aanvragers; 2.de locatie past goed in het op te bouwen netwerk van oplaadpunten; 3.de locatie is technisch akkoord bevonden door MRA. Deze maatregel wordt genomen uit het oogpunt van: 1.Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik; 2.het verzekeren van de veiligheid op de weg en de openbare orde; 3.het beschermen van weggebruikers en passagiers. overleg heeft plaatsgevonden met de politie Noord-Holland, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd; de betreffende wegen en/of weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Landsmeer; Gelet op: •de toepasselijke artikelen van de Wegenverkeerswet 1994;•het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;•het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);•het mandaat- en machtigingsbesluit 2022, waarbij de beleidsmedewerker openbare ruimte gemachtigd is tot het vaststellen van permanente verkeersmaatregelen ihkv laadplaatsen;Besluit1.Twee parkeervakken gelegen aan de Nijenrode nabij huisnummer 17 aan te wijzen als parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische motorvoertuigen met gebruik van de laadpaal, door middel van plaatsing van een bord conform model E4 als bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gecombineerd met onderbord zoals bedoeld in artikel 8 van het BABW, met de tekst "alleen voor opladen van elektrische motorvoertuigen", op de locatie zoals aangegeven op bijgaande tekening.

Locatie: Nijenrode, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen