1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTKennisgeving medewerking omgevingsvergunning herstel Twiske Molen, Het Luijendijkje 3 te Landsmeer

Landsmeer | Cultuur en recreatie | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving medewerking omgevingsvergunning herstel Twiske Molen, Het Luijendijkje 3 te Landsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.15 Wabo, vergunning hebben verleend voor het hertstel van de Twiske Molen aan Het Luijendijkje 3 te Landmeer (OV2017033). Het College heeft besloten toepassing te geven aan artikel 3.10, lid 2, sub a van de Wabo, vanwege de uitzonderlijke situatie en spoedeisendheid tot herstel van de molen. De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 september, gedurende zes weken op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl/nieuws_en_bekendmakingen/kennisgevingen/. Een ieder kan gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het besluit in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Locatie: Het Luijendijkje, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen