1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTKennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Zorgboerderij Balder te Landsmeer’

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving vaststelling bestemmingsplan ‘Zorgboerderij Balder te Landsmeer’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 25 juni 2012 het bestemmingsplan ‘Zorgboerderij Balder te Landsmeer’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van de zorgboerderij met nieuwe gebouwen, waaronder een woonzorggebouw en een tweede bedrijfswoning bij het complex mogelijk. Daarnaast heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan ‘Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit zorgboerderij Balder’ vastgesteld als onderdeel van de gebiedsgerichte welstandscriteria voor welstandsgebied ‘landelijk gebied (overig gebied), alleen geldend voor perceel Pikpotweg 1. Het besluit tot vaststelling, het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan en de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van woensdag 11 juli 2012, zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Het is inzichtelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00–16.00 uur en op woensdag van 07.30–16.00 uur. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente: www.landsmeer.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn – naast een beroepsschrift – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen