1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTKennisgeving verleende Omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040).

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving verleende Omgevingsvergunning Dorpsstraat 54, 1121 BZ Landsmeer (OV2020040).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij op basis van artikel 2.1, eerste lid onder f van de Wabo, medewerking verlenen aan de verbouwing van rijksmonument ‘Het Grote Huis’ naar 8 wooneenheden (OV2020040, monumentnummer: 508229). Voornoemde besluit is genomen op dinsdag 6 oktober 2020.Rijksmonument ‘Het Grote Huis’ is gesitueerd op perceel Dorpsstraat 54 (kadastraal bekend als Gemeente Landsmeer, sectie A, nummer 2825) en maakt daarmee onderdeel uit van bestemmingsplan ‘Het Lint 2015’. Het besluit tot medewerking heeft betrekking op de volgende onderdelen ofwel activiteiten: 1.Bouwen2.Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening3.Handelen met gevolgen voor beschermde monumentenAdviseur De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft op grond van artikel 2.16, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een schriftelijk advies uitgebracht over de wijziging van bovengenoemd monument. Daarbij heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geadviseerd om de gevraagde Omgevingsvergunning (OV2020040) te verlenen. Ingekomen zienswijzenMet ingang van woensdag 29 juli 2020 heeft het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tevens is een afschrift van het ontwerpbesluit verzonden naar de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Tegen het ontwerpbesluit is een zienswijze ingebracht. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit. ProcedureHet definitieve besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage in het gemeente te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Gedurende de voornoemde periode kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen. In de onderstaande alinea meer informatie over het voornoemde.BeroepIn gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.U kunt het beroep en het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  Wanneer u een verleende Omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Locatie: Dorpsstraat, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen