1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTKennisgeving verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) te behoeve van de bouw van 32appartementen op Dorpsstraat 60 (Van Acker), te Landsmeer (OV2018005).

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) te behoeve van de bouw van 32appartementen op Dorpsstraat 60 (Van Acker), te Landsmeer (OV2018005).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van de bouw van 32 appartementen op Dorpsstraat 60 (Van Acker) te Landsmeer.Dit besluit is genomen op 27 januari 2021.Het besluit tot vergunningverlening heeft betrekking op de volgende onderdelen/activiteiten:1.Bouwen2.Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening3.Het maken van een uitwegIngekomen zienswijzenMet ingang van 9 oktober 2019 heeft het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het ontwerpbesluit. ProcedureHet definitieve besluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 28 januari 2021 voor zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Gedurende de voornoemde periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijzen naar voren heeft gebracht een gemotiveerd beroepschrift indienen tegen de verlening van de ommgevingsvergunning. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. In de onderstaande alinea meer informatie over het voornoemde.BeroepIn gevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze kenbaar is gemaakt. Wanneer een beroepschrift is ingediend kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.U kunt het beroep en het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  Wanneer u een verleende Omgevingsvergunning wilt inzien kunt u hiervoor contact opnemen met de gemeente via tel. 020-4877111.

Locatie: Dorpsstraat, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen