1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. StaatscourantMededeling ex artikel 6.14 Bor − Generatiewonen, Het Luijendijkje 1 LandsmeerBeroepInformatie

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantMededeling ex artikel 6.14 Bor − Generatiewonen, Het Luijendijkje 1 LandsmeerBeroepInformatie

Burgemeester en Wethouders van Landsmeer maken bekend dat zij op 23 november 2011, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het mogelijk maken van generatiewonen op het perceel Het Luijendijkje 1 te Landsmeer (aanvraagnr. OV2010016). De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 6 weken na besluitdatum beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, treedt hetbesluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 november 2011 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens is het besluit te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen