1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning voor oprichten 22 (huur) woningen op Fazantenstraat 1 t/m 31C (oneven) en Goudpluvier 79, 81 en 83 te LandsmeerKennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning voor oprichten 22 (huur) woningen op Fazantenstraat 1 t/m 31C (oneven) en Goudpluvier 79, 81 en 83 te LandsmeerKennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, onder a, sub 3° Wabo, vergunning hebben verleend voor het geheel oprichten van 22 (huur) woningen op het adres Fazantenstraat 1 t/m 31C (oneven) en Goudpluvier 79,81 en 83 te Landsmeer (OV2013031). De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven. De vergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 oktober 2014, gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.landsmeer.nl. Degenen die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit bij het college hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het besluit in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen