1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand op perceel Scheepsbouwersweg 3 in Landsmeer

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfspand op perceel Scheepsbouwersweg 3 in Landsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Awb bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een bedrijfspand aan de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer. Op deze omgevingsvergunning is de uitgebreide procedure van toepassing.Locatie De projectlocatie betreft de Scheepsbouwersweg 3 te Landsmeer.Inzage Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 november 2018 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen geraadpleegd worden via:- de website van de Landsmeer, www.landsmeer.nl.;- bij de publieksbalie van het gemeentehuis dat is gevestigd aan de Raadhuisstraat 1 te Landsmeer en is geopend op van maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, woensdagen van 7.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 'zienswijze op ontwerpbesluit omgevingsvergunning Den Ilp 202’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar, zie onderstaand.Meer informatie Voor inzage op het gemeentehuis buiten deze openingstijden, het indienen van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Visser, via telefoonnummer 06-11315147.Burgemeester en wethouders van Landsmeer, 13 november 2018.

Locatie: Scheepsbouwersweg, Landsmeer

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen