1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Noordeinde 108, Landsmeer’, Landsmeer

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTVaststelling wijzigingsplan ‘Noordeinde 108, Landsmeer’, Landsmeer

Het college van B&W van Landsmeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3:8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad van Landsmeer bij besluit van 29 oktober 2013 het wijzigingsplan "Noordeinde 108, Landsmeer” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is een uitwerking van ‘wijzigingsgebied 10’ uit bestemmingsplan ‘Het Lint 2005’ (moederplan). Het wijzigingsplan maakt binnen de randvoorwaarden van het moederplan één woning met bijgebouwen mogelijk, waarmee een ruimtelijke verbetering wordt gerealiseerd ten opzichte van de huidige situatie. De gewijzigde vaststelling heeft betrekking op een aanvulling op de toelichting van het plan op het gebied van het ‘Nationaal landschap Laag-Holland’. Daarnaast heeft het college een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 6 november 2013, zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1, 1121 XC Landsmeer. Het is inzichtelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur en op woensdag van 07.30-16.00 uur. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente: www.landsmeer.nl en de plancontour is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.04150000BW1013003003-). Degenen die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn -naast een beroepsschrift- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift. Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen