1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. StaatscourantVerlening vergunning voor oprichten van een tijdelijke basisschool op het perceel Van Beekstraat 3 te LandsmeerBeroepInformatie

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantVerlening vergunning voor oprichten van een tijdelijke basisschool op het perceel Van Beekstraat 3 te LandsmeerBeroepInformatie

Burgemeester en Wethouders van Landsmeer maken bekend dat zij op 8 juni 2011, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van een tijdelijke basisschool op het perceel Van Beekstraat 3 te Landsmeer. De tijdelijke basisschool is strijdig met bestemmingsplan ‘Het Lint’. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 6 weken na besluitdatum beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 juni gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens is het besluit te raadplegen op de www.ruimtelijkeplannen.nl.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen