1. Bekendmakingen Landsmeer
  2. StaatscourantWet geluidshinder vaststelling hogere waarden gemeente Landsmeer

Landsmeer | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Landsmeer. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Landsmeer valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantWet geluidshinder vaststelling hogere waarden gemeente Landsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken ingevolge het bepaalde in de Wet Geluidhinder hierbij bekend op 30 september 2008 te hebben besloten hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van de toekomstige bebouwing in Luijendijk-Zuid (het gebied gelegen ten zuiden van de huidige wijk Luijendijk en begrensd aan de westzijde door het Twiske, aan de zuidzijde door het volkstuinencomplex De Molenaar en het water langs de begraafplaats en ten oosten door de percelen langs het Zuideinde/het Lint. Het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer heeft op 30 september 2008 besloten om hogere waarden geluidhinder tot een maximum van 54 dB vast te stellen vooruitlopend op de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Luijendijk-Zuid, en het besluit voor beroep bij de Raad van State conform de Wet Geluidhinder ter inzage te leggen tegelijkertijd met het besluit omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan Luijendijk-Zuid. Het besluit tot het vaststellen van de hogere grenswaarden en de akoestische onderzoeken liggen vanaf woensdag 8 april 2009 t/m woensdag 13 mei 2009 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Op grond van artikel 146 van de Wet geluidhinder jo. hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer in samenhang met artikel 6:8 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij dit besluit gedurende de termijn van tervisielegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, postbus 20019, 1500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep schort de werking van dit besluit niet op. Indien een spoedeisend belang dit vereist, kan door de indiener van een beroepschrift, met een afzonderlijk verzoekschrift, schorsing van dit besluit en/of een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie LandsmeerStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Landsmeer inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Landsmeer.

Meer Bekendmakingen